Vedtægter

NAVN

 

§ 1 Klubbens navn er Mejls-Orten-Tinghøj Junior- & Ungdomsklub, i det følgende kaldet MOT-Ungdomsklub, og klubben har hjemsted i Varde kommune.

 

FORMÅL

 

§ 2 MOT-Ungdomsklub’s formål er, inden for rammerne af bestemmelserne om ungdomsklubber i Folkeoplysningsloven, at samle unge, herefter kaldet medlemmerne, til virksomhed og samvær i deres fritid, samt indenfor de af foreningen lagte rammer at give medlemmerne lejlighed til at engagere sig i andre aktiviteter.

 

BOPÆL

 

§ 3 MOT-Ungdomsklub har adresse på Stilbjergvej 65,Tinghøj, 6800 Varde

 

Stk. 2 Foreningens bestyrelse kan efter fornøden godkendelse fra Varde Kommune ændre MOT-Ungdomsklub’s bopæl.

 

MEDLEMMER
§ 4 Som medlem kan optages unge fra 6. klasse indtil 18 år , som er bosiddende i Varde Kommune.
Stk. 2 Medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen

 

UDGIFTER

 

§ 5 Udgifter ved MOT-Ungdomsklub’s drift afholdes ved tilskud fra Folkeoplysnings-udvalget/Udvalget Kultur og Fritid og ved opkrævning af medlemskontingent.
Udefrakommende bidrag kan modtages.

 

LEDELSE/TEGNING

 

§ 6 Foreningen tegnes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden.
MOT-Ungdomsklub ledes af foreningens bestyrelse, der har ansvaret for MOT-Ungdomsklub’s virksomhed og økonomi.
Bestyrelsen ansætter og afskediger MOT-Ungdomsklub’s leder og efter indstilling fra denne, MOT-Ungdomsklub’s øvrige medarbejdere.
Stk. 2 Lederen har overfor bestyrelsen det pædagogiske ansvar og ansvaret for MOT-Ungdomsklub’s driftsregnskab.
Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder, efter indstilling fra MOT-Ungdomsklub’s leder, næste års virksomhedsplan, næste års budget samt årets regnskab.
Stk. 4 MOT-Ungdomsklub’s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, første år dog fra etablering til 31. december.

 

GENERALFORSAMLING

 

§ 7 Generalforsamlingen er MOT-Ungdomsklub’s højeste myndighed, for så vidt. Bestyrelsen er underlagt de af Byrådet vedtagne retningslinier.
Stk. 2 Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem annoncering i stafetten, opslag i klubben og meddeles på klubbens hjemmeside MOTKLUB.dk
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
Stk. 3 Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

 

§ 8 Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Lederens beretning om MOT-Ungdomsklub’s virksomhed i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af regnskab samt næste års budget til orientering.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5) Valg af revisor.
6) Eventuelt.

 

§ 9 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig og træffer sine afgørelser med simpel majoritet.
Stk. 2 Stemmeret på generalforsamlingen har forældre til foreningens medlemmer, som har betalt gyldigt kontingent. Hver husstand har 1 stemme.
Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lederen ihænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

 


BESTYRELSEN

§ 10; Bestyrelsen skal fortrinsvis bestå af forældre til medlemmer i klubben. Såfremt der ikke er forældre nok til medlemmer i klubben der ønsker opstilling, kan der vælges personer med interesse i klubbens arbejde, til bestyrelsen.
Desuden har Folkeoplysnings-udvalget ret til at supplere med et medlem.
Såfremt medlemmerne har valgt et klubråd har rådet ret til repræsentation i bestyrelsen.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, hvoraf 2 medlemmer afgår i alle lige år og 3 medlem afgår i alle ulige år.
Stk. 3 Lønnet leder og medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 4 Valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt et af forældrene til foreningens medlemmer forlanger det.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 6 Medlemmerne vælger et klubråd på 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges til bestyrelsen.

 


Stk. 3 Lønnet leder og medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 4 Valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt et af forældrene til foreningens medlemmer forlanger det.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 6 Såfremt medlemmerne ønsker det, vælges et klubråd på 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges til bestyrelsen.

 

MØDEVIRKSOMHED
§ 11 Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige møder, der indkaldes af lederen. Desuden afholdes bestyrelsesmøde, når formanden, lederen eller i øvrigt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede, under forudsætning af, at samtlige bestyrelsesmedlemmer har været behørigt indkaldt til bestyrelsesmødet. Leder og medhjælper deltager i bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret.
Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3 Lederen skal drage omsorg for, at der optages referat af alle møder.

 

HÆFTELSE

 

§ 12 Ingen af bestyrelsesmedlemmerne, MOT-Ungdomsklub’s leder eller medarbejdere hæfter personligt for de af MOT-Ungdomsklub påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i MOT-Ungdomsklub’s eventuelle formue.

 

VEDTÆGTSÆNDRING
§ 13 Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingen efter regler i 9. Forslag udsendes forud til medlemmerne.
Beslutning om vedtægtsændring vedtages ved almindelig stemmeflertal.

 

OPLØSNING

 

§ 12 Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling
Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling overgives til en forening under folkeoplysningslovens regi i Mejls - Orten-Tinghøjområdet.

 


Vedtaget generalforsamling Tinghøj d. 18. februar 2014